ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

บทที่ 5 การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์


บทที่ 5 การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์
......................การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ....................องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน..........1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว..........2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ..........3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน..........4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไป................รูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.........1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน.........2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ.........3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง.........4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน.........5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง.........6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ.........7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครู.................ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.........1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ.........2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว.........3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง.........4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน.........5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน